دوشنبه / 07 بهمن 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 فهرست سوابق آموزشي موسسه
## دورههاي آموزشي برگزار شده در سال 92:
• سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (تحليل پتنت گامي براي سرمايه گذاري هدفمند)- 16 بهمن 92
• سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (كليات مالكيت فكري و ثبت اختراع و حقوق انتقال فناوري)- 15 بهمن 92
• دانشگاه صنعتي اميركبير (اصول تدوين ادعانامه و متن اختراع)- 13 بهمن 92
• دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان(جستجوي حرفه اي اختراع در علوم پزشكي)- 8 بهمن 92
• دانشگاه صنعتي اميركبير (روند ثبت اختراع داخلي و بين المللي)- 6 بهمن 92
• مجتمع مس سرچشمه (حقوق پتنت در مهندسي معكوس قانونمند و تحليل پتنت در حوزه صنعت مس)- 23 دي 92
• انيستيتو پاستور ايران (مالكيت فكري و ثبت اختراع در حوزه علوم پزشكي)- 18 آذر 92
• پارك علم و فناوري هرمزگان (حقوق مالكيت فكري در كسب و كارهاي دانش بنيان)- 12 آذر 92
• بنياد ملي نخبگان ياسوج (حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع)- 7 آذر 92
• دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان (كليات مالكيت فكري و چارچوب قانوني ثبت اختراع در علوم پزشكي)-20 آبان 92
• پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان (مديريت مالكيت فكري براي شركت هاي دانش بنيان)-6 آبان 92
• بنياد ملي نخبگان سيستان و بلوچستان (جستجوي اختراعات خارجي با هدف توانمندسازي نخبگان)-5 آبان 92
• شركتهاي عضو مركز رشد دانشگاه آزاد قزوين (حقوق مالكيت فكري براي شركت هاي دانش بنيان)- 4 آبان 92
## دورههاي آموزشي برگزار شده در سال 91:
• شركتهاي عضو مراكز رشد و كارآفريني دانشگاه صنعتي اميركبير (جستجوي اختراعات بين المللي) – 29 بهمن 91
• شركتهاي عضو مراكز رشد و كارآفريني دانشگاه صنعتي اميركبير (حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع) – 24 بهمن 91
• شركتهاي عضو پارك علم و فناوري استان هرمزگان (حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع) – 29 دي 91
• شركتهاي عضو مركز رشد دانشگاه كاشان (جستجوي اختراعات بين المللي) – 20 دي 91
• اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد واحد ملاير (حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع) – 27 آذر 91
• شركتهاي عضو پارك علم و فناوري استان لرستان (جستجوي اختراعات بين المللي) – 16 آذر 91
• شركتهاي عضو پارك علم و فناوري استان لرستان (حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع) – 15 آذر 91
• شركتهاي عضو پارك علم و فناوري استان مركزي (حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع) – 30 آبان 91
• شركتهاي عضو مركز رشد دانشگاه كاشان (حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع) – 17 آبان 91
• شركتهاي عضو مركز رشد زيست فناوري (جستجوي اختراعات بين المللي) – 10 آبان 91
• شركتهاي عضو مركز رشد دانشگاه شريف (قراردادهاي ليسانس فناوري ابزاري براي تجاري سازي فناوري) – 25 مهر 91
• شركتهاي عضو مركز رشد دانشگاه شريف (حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع) – 24 مهر 91
• شركتهاي عضو مركز رشد شهركرد (حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع) – 20 مهر 91
• شركتهاي عضو مركز رشد زيست فناوري (حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع) – 17 مهر 91
• شركتهاي عضو پارك علم و فناوري گيلان (حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع) – 6 مهر 91
• شركتهاي عضو پارك فناوري پرديس (حقوق مالكيت فكري دانش بنيان) – 4 مهر 91
• چهاردهمين همايش ملي شيمي معدني ايران – دانشگاه صنعتي شريف (كلياتي بر ثبت اختراع)- 5 شهريور 91
• شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي (اصول و مباني تحليل پتنت) - 11 مرداد 91
• شركتهاي عضو پارك فناوري پرديس (مالكيت فكري طرحهاي دانش بنيان) - 28 تير 91
• شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي (جستجوي پتنت با پايگاه Qpat) - م 21 تير 91
• مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه تبريز (ثبت و جستجوي پتنت) - 17 تير 91
• دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه اميركبير (مديريت داراييهاي فكري)- 7 خرداد 91
• دانشكده فناوري نوين دانشگاه پزشكي تهران (ثبت اختراع نانوپزشكي)- 6-20 ارديبهشت 91
• دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير (ثبت اختراع و طرح صنعتي) - 17 فروردين 91

## دورههاي آموزشي برگزار شده در سال 90:
• دانشكده فناوريهاي نوين دانشگاه تهران، دوره آموزشي «حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع»، ارديبهشت 90
• پارك علم و فناوري قزوين، دوره آموزشي «مالكيت فكري براي شركتهاي دانش بنيان»، ارديبهشت 90
• شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران، دوره آموزشي «مديريت مالكيت فكري براي مراكز رشد»، ارديبهشت 90
• مركز تحقيقات نانوفناوري دانشگاه تهران، دوره آموزشي «كليات حقوق مالكيت فكري و نانوفناوري»، خرداد 90
• پارك علم و فناوري يزد، دوره آموزشي، دوره آموزشي «مديريت مالكيت فكري با رويكرد تجاري سازي»، خرداد 90
• سازمان مديريت صنعتي، ويژه مديران شركتهاي صنعتي «آشنايي با قواعد مالكيت صنعتي»، تير 90
• معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي اميركبير، دوره آموزشي «ارتباط مالكيت فكري و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي»، تير 90
• پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، دوره آموزشي «كليات حقوق مالكيت فكري و جستجوي اختراعات»، تير 90
• دانشكده فني دانشگاه تهران پرديس كاسپين، دوره آموزشي«حقوق مالكيت فكري و جستجوي اختراعات»، شهريور 90
• دانشكده فني دانشگاه تهران پرديس كاسپين، دوره آموزشي «حقوق مالكيت فكري و سرقت علمي»، شهريور 90
• دانشكده معدن و مواد دانشگاه صنعتي اميركبير، دوره آموزشي «روش تحقيق بر مبناي جستجوي پتنتها» آبان 90
• كميته نانوفناوري وزارت بهداشت، دوره آموزشي «حقوق مالكيت فكري در حوزه پزشكي»، آبان 90
• دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي، دوره آموزشي «جستجوي اختراعات و تحليل پتنت»، آذر90
• ستاد ويژه توسعه فناوري نانو – وبينار، دوره آموزشي «كليات حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراعات»، دي 90
• سازمان تحقيقات، ترويج و آموزش كشاورزي، دوره آموزشي «اصول تدوين توصيف و ادعانامه اختراع داخلي»، دي 90
• نمايشگاه دستاوردهاي هوايي كشور، دوره آموزشي «كليات حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع»، دي 90
• ستاد توسعه فناوري نانو- همايش توانمندسازي، دوره آموزشي «اصول كلي حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع»، بهمن 90
• مركز تحقيقات علوم دامي وزارت كشاورزي، دوره آموزشي «تحليل پتنت در حوزه نانوفيلتراسيون و شيرين سازي آب»، اسفند 90


## دورههاي آموزشي برگزار شده در سال 89:
• دانشگاه صنعتي شريف-مركز رشد فناوريهاي پيشرفته – 18/12/89
• دانشگاه قم- اساتيد و مركز رشد فناوري دانشگاه- 16/12/89
• دانشگاه لرستان- دفتر ارتباط با صنعت و تجاري سازي- 4/12/89
• دانشگاه علم و صنعت – مركز رشد واحدهاي فناور- 30/11/89
• پارك علم و فناوري گيلان- اساتيد و شركت ها- 26/11/89
• شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران- پژوهشي دانشگاه ها – 17/11/89
• پارك علم و فناوري همدان-اساتيد و دانشگاهيان- 8/10/89

## و ساير دورههاي برگزار شده در صنايع و دانشگاهها:

• در حاشيه هشتمين همايش دانشجويي نانوفناوري - هتل پرديسان مشهد (آذر 89)
• در حاشيه هفتمين همايش دانشجويي نانوفناوري - تربيت مدرس (خرداد 89)
• دانشگاه الزهرا (ارديبهشت 89)
• در حاشيه اولين نمايشگاه دستاوردهاي فناوري زيستي (فروردين 89)
• مركز پژوهشي علوم و فناوري نانو دانشگاه تهران (اسفند 88)
• مركز تحقيقات دانشگاه شاهد (اسفند 88)
• شركت خدمات انفورمايتك (اسفند 88)
• در حاشيه همايش ملي مالكيت فكري با رويكرد تجاري سازي (7 مورد - آذر و دي 88)
• در حاشيه دومين نمايشگاه توانمندي فناوري نانو ايران (آبان 88)
• دانشگاه علم و صنعت (آبان 88)
• دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي(خرداد 88)
• در حاشيه نمايشگاه نوآوري در صنعت و معدن (دي 87)
• شبكه شركت هاي ستاد ويژه توسعه فناوري نانو (ارديبهشت 87)
• دانشگاه صنعتي اميركبير (10 مورد-سال 87 و 88)
• شركت فولاد خوزستان (بهمن 86)
• مجتمع مس سرچشمه (ارديبهشت 86)
• دانشگاه اراك (خرداد 86)
• سازمان ايميدرو (وزارت صنايع و معادن) (آذر 85)
• اداره تحقيقات سپاه پاسداران (مرداد 85)
• دانشگاه تربيت مدرس (5 مورد-سال 85-88).

## كليات مباحث مطرح شده در كارگاه ها:
• حقوق مالكيت فكري براي شركتهاي و صنايع
• مديريت دارايي هاي فكري (شناسايي، حفاظت و بهره برداري)
• كليات حقوق مالكيت فكري براي استادان و محققان
• روند ثبت اختراع در داخل و خارج از كشور
• جستجوي اختراعات در پايگاههاي پتنت بين المللي
• مطالعه و تحليل پتنت

بر اساس نياز و درخواست سازمان متقاضي، سرفصل جديد (براي مخاطبان مختلف) قابل طراحي و برگزاري خواهد بود.
شماره تماس واحد آموزش: 2-88019550 داخلي 127
خبرنامه
تبليغات