سه شنبه / 19 آذر 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 «قرارداد انتقال تكنولوژي»
  :  1390
  :  دادگستر
 : دكتر محمد احسني فروز


نويسنده در اين كتاب (قرارداد انتقال تكنولوژي) كه در واقع جلد نخست از يك مجموعه دو جلدي بشمار مي آيد در فصل اول خود به ارايه تعريف براي واژه هايي كه در حوزه انتقال فناوري كاربرد فراوان دارند مانند دانش چگونگي، دانش فني، اختراع ، اسرار تجاري، تكنولوژي، فنآوري و ... پرداخته است. همچنين در اين فصل مفهوم حقوقي انتقال فنآوري به تفصيل بيان گرديده و چهار نوع قرارداد داراي قابليت انتقال فنآوري (ليسانس، فرانشيز، جوينت ونچر و كليد در دست) را نيز مورد تجزيه و تحليل قرارداده و در دو فصل ديگر كتاب، مباحث حقوقي تشكيل قرارداد و سپس آثار قرارداد را مطرح نموده است.
در كتاب دوم (حقوق انتقال فنآوري ) به شرح وتفسير، ساختار، مواد و شروط و تعهدات قرارداد خاص انتقال فنآوري مبتني بر مباحث حقوقي جلد نخست، و در قالب 22 ماده مورد استفاده در اين قرارداد پرداخته است. ضمناً براي كتاب نخست ( قرارداد انتقال تكنولوژي) نمونه قرارداد به زبان فارسي و براي كتاب دوم (حقوق انتقال فنآوري) نمونه قرارداد به زبان انگليسي، پيوست شده است.
خبرنامه
تبليغات